شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند