شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند