شرکت وارناخودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو  بصورت اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند