شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی خودرو وتحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند