شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را خرید خودرو بصورت اقساطی خودرو وتحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند