خودرویی که در قالب یک سدان به نسبت کوچک ، شوخی را با بزرگان خودرویی دنیا آغاز می کند و در عین تجمل ، CLA45 موجودی است وحشی و خطرناک که به اشاره رام میشود  به نوعی برادر کوچک CLS محسوب می شود و این جمله از روی تشابه ظاهری در طراحی این دو خودرو برانگیخته می شود .