باید بگوییم که X4یک خودروی کوپه نیست ، از سویی آن را در صف شاسی بلند ها هم نمیتوانیم هم قرار دهیم . از سویی نمیتوانیم آن را به عنوان یک سدان یا هاچ بک صرف هم در نظر بگیریم .