شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت فروش اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند