شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای  را برای خرید خودرو بصورت اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند