شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری  ارائه کرده است تا خریدارا بسهولت مالک خودروی موردنظر خود شوند