شرکت وارنا خودرو پرشین یکی از شرکت ها در حوزه فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری خزودرو می باشد تا خربدراران بسهولت مالک خودروی موردنظر خود شوند .