در کابین NX خبری از آن طراحی رادیکالی که در ظاهر خودرو مشاهده می‌کنیم، نیست اما با این وجود جذابیت و تازگی را در خود دارد که نمی‌توان با هیچ مدل دیگری در این کلاس اشتباه گرفت.