شرکت وارنا شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت خرید اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند