شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی خودرو وتحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودرو خود شوند