شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو وبصورت فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند