طراحی داخلی و خارجی جدید کیا ریو توسط مرکز طراحی کیا در آلمان و کالیفرنیا انجام شده است.طراحی بیرونی شامل  خطوط مستقیم و کمی خشن تر شده است.