شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت فروش اقساطی خودرو ورتحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند