خودروسازی سانگ یانگ برای ایرانی ها یادآور خودروی موسو است که بیش از 10 سال قبل به جاده های کشور وارد شد