شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای برای خرید خودرو و بصورت فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند