شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت فروش اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاه مالک خودروی خود شوند