وارناخودرو شرایط ویژه ای  را برای خرید خودرو بصورت فروش اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود شوند